Pretraga
Nova Borba
Pretraga
Pretraga
Pretraga
KAKO SE IZLAZI IZ EU?

NB

KAKO SE IZLAZI IZ EU?

Ekskluzivno objavljujemo proceduru koju će Velika Britanija proći do konačnog napuštanja EU

Politika
Autor: EKSKLUZIVNO!!!

Ako država članica odluči da se povuče iz EU, proces izlaska je opisan u članu 50. Ugovora o EU, i to je jedini način da se je jedini način da se to učini u skladu sa EU i međunarodnim pravom.

..................................................................................................................................

Član 50. Ugovora o Evropskoj uniji predviđa:

1. Svaka država članica može odlučiti da istupi iz Unije, u skladu sa svojim ustavnim pravilima.

2. Država članica koja odluči da istupi svoju nameru saopštava Evropskom savetu. Na osnovu smernica Evropskog saveta, Unija pregovara i zaključuje sa tom državom sporazum, kojim se utvrđuje način njenog istupanja, uzimajući u obzir okvir njenih budućih odnosa sa Unijom. Pregovori o ovom sporazumu vode se u skladu sa članom 218 stav 3 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. U ime Unije, sporazum zaključuje Savet, koji o tome odlučuje kvalifikovanom većinom, a nakon pribavljanja saglasnosti Evropskog parlamenta.

3. Ugovori prestaju da se primjenjuju na navedenu državu od dana stupanja na snagu sporazuma o njenom istupanju ili, u suprotnom, dve godine nakon obaveštenja iz stava 2, ukoliko Evropski savet, u dogovoru sa navedenom državom članicom, jednoglasno ne odluči da se taj rok produži.

4. U skladu sa st. 2 i 3, član Evropskog saveta ili Saveta koji predstavlja državu članicu koja istupa iz Unije, ne učestvuje u raspravi Evropskog saveta ili Saveta niti u donošenju odluka koje se na nju odnose. Kvalifikovana većina utvrđuje se u skladu sa članom 238 stav 3 tačka (b) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

5. Ako država koja je istupila iz Unije zatraži da ponovo pristupi Uniji, njen zahtjev razmatra se u skladu sa postupkom iz člana 49.

............................................................................................................

Britanci i EU moraju zaključiti sporazum kojim se dediniše istupanje iz Unije

U članu 50. je jasno definisano da sada kreću pregovori o istupanju, koji kako sam ugovor kaže "utvrđuje način njenog istupanja, uzimajući u obzir okvir njenih budućih odnosa sa Unijom." i propisano je da se pregovori imaju okončati najkanije dve godine od kada Britanci obaveste EU da napuštaju Uniju.

Potkopan kredibilitet Britanaca?

Dok će Velika Britanija ostati punopravni član EU tokom pregovora o povlačenju, njen kredibilitet kao člana će bitipotkopan. Politika selektivnog razdvajanja od nekih oblasti politike EU može biti neophodno.

Velikoj Britaniji je trebalo da predsedava Savetom u drugoj polovini 2017. godine, ali zbog odluke o izlasku koja je doneta na referendumu Britanci su dikvalifikovani iz daljeg učešća u organima EU.

Ostale države članice EU će zadržati znatnu kontrolu nad pregovorima o izlasku a pravo Evropskog parlamenta da ne da svoj pristanak na usvajanje sporazuma o povlačenju može dati znatan uticaj tom telu.

Šta sa stečenim pravima više od dva miliona Britanaca u drugim državama EU?

Jedan od najvažnijih aspekata pregovora o povlačenju svakako će biti bi utvrđivanje stečenih prava više od dva miliona Britanaca koji žive u drugim državama članicama, kao građana EU koji živie u Velikoj Britaniji. To će bi biti složen i težak zadatak.

Vrlo je verovatno da će Sporazum o budućem odnosu Velike Britanije sa EU će biti pregovaran zajedno sa sporazumom o povlačenju i to je u neformalnim razgovorima već utvrđeno kao interes i Britanaca i EU, odnosno dogovoreno da se pregovori koordiniraju

Ostale države članice EU će zadržati značajnu kontrolu nad pregovorma o budućem odnosu. Napominjemo da postoji mogućnost država članica da stave veto na neke elemente sporazuma. To bi moglo da znači, u stvari, da ništa neće bi biti dogovoreno dok sve nije dogovoreno.

Raste uticaj Evropskog parlamenta

Evropski parlament bi imao pravo da uskrati davanje saglasnost za usvajanje sporazuma o novom odnosu EU i Velike Britanije, time značajno povećavajući svoj uticaj.

Jasno je, međutim, da će ceo process trajati nekoliko jer je izvesno da bi bilo bi u interesu Britanije i njenih građana, a to će gotovo sigurno zahtevati produžavanje roka za pregovoreu vremenskom periodu nakon dve godine predviđenih u članu 50.

Iako je moguće da će Evropski savet pristane na produžetak, zahtev za jednoglasnost znači da takav dogovor ne može garantovati.

Ukoliko se rok za pregovore o novim odnosima ne produži, a sporazum ne posptigne, nakon tog roka Britanci će sa državama članicama EU trgovati po pravilima Svetske trgovinske organizacije, uz postavljanje carine na uvoz iz, dok bi EU mogao staviti carinu na uvoz iz Velike Britanije;

Zbog odluke da se Velika Britanija povuče iz EU, britanski parlament će imati pojačan nadzor nad pregovorima o povlačenju i sigurno će biti definisan novi odnos, izvan postojećih procedura ratifikacije.

Britanci će sasvim sigurno zadržati značajan broj propisa EU kao deo svog pravnog poretka, zbog nemogućnosti da se za kratko vreme promene propisi koje je VB usvojila od EU dokom četri decenije dugog članstva.